Missie

Vogelvereniging Kleurenpracht is een vogelvereniging die tot doel heeft de
vogelsport te beoefenen en uit te dragen. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers, waardoor u als lid niet alleen 6 x per jaar onze
nieuwsbrief ontvangt maar ook maandelijks het blad “Onze Vogels”. De meeste leden
van de vereniging bezitten en kweken vogels en houden zich aan de voorschriften
die door de NBVV zijn opgesteld.
Het bestuur zorgt ervoor kennis over de natuur en vogels in het bijzonder bij de leden
wordt vergroot. Tijdens al onze activiteiten geldt: respect voor elkaar, hulp aan elkaar
en gezelligheid met elkaar.
Iedereen kan lid van de vereniging worden; de hoogte van de contributie zal/mag
nooit een probleem zijn.

Visie

Om de kennis van onze leden te vergroten worden er lezingen, presentaties en uitjes georganiseerd en krijgt een beginnend lid, indien gewenst, een ervaren lid als
mentor toegewezen. Door het mentorschap in te voeren wordt ervoor gezorgd dat er
optimale kennisoverdracht is.
Om de vogelsport uit te dragen zullen er vanuit het bestuur initiatieven worden
genomen om de aandacht van de bevolking voor onze vereniging te vergroten. De
jaarlijkse tentoonstelling is daar een prima mogelijkheid voor om mensen kennis te
laten maken met de grote verscheidenheid aan vogelsoorten en tevens geven we
informatie over deze vogels en onze vereniging.

Strategie

Om de vogelsport meer uit te dragen en meer mensen ervan te laten genieten willen
we als vereniging een commissie oprichten die als doel heeft om het bestaan van
onze vereniging meer onder de bevolking te brengen. Het benaderen van scholen
en bejaardentehuizen is een optie.
Door het instellen van het mentorschap kan de gewenste kwaliteit op het gebied van
huisvesting voeding en kweek van vogels door een beginnend lid op een snelle
manier worden gehaald. Uiteindelijk geeft dit alles de maximale vreugde aan onze
hobby.
Om ook vogelliefhebbers uit de regio bij elkaar te brengen organiseren we acht  keer per
jaar een ruil-verkoopdag  in ons gebouw, eventueel in samenwerking met
andere verenigingen.